ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019

Per acord de la Junta Directiva del Club de Golf Barcelona, en reunió celebrada el dia 22 de març de 2019, es convoca als Srs. Socis i Sòcies a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que se celebrarà a la seu del Club de Golf, situada a la Carretera de Martorell a Capellades, Km. 19.5, del terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, el proper dia 27 d’abril de 2019, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores de l’esmentat dia en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

 1. Nomenament d’interventors per l’aprovació de l’acta.
 2. Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva sobre els nomenaments i incorporacions de nous membres d’aquesta.
 3. Modificació dels estatuts del Club de Golf Barcelona en el seu article 10.
 4. Informe de les activitats de l’exercici.
 5. Aprovació de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
 6. Ratificació de les Quotes Socials Ordinàries i Quotes d’entrada.
 7. Pressupost per l’exercici 2019.
 8. Nomenament d’Auditors.
 9. Proposta de creació del Comitè Disciplinari del Club
 10. Proposicions que formulin per escrit els socis amb dret a vot, subscrites amb la signatura d’un cinc per cent, al menús, d’aquells, i que es presentin en el primer terç del període comprès entre la publicació de la convocatòria i la data prevista per la reunió, a fi que es pugui informar a tots els socis de l’ampliació de l’ordre del dia.
 11. Precs i Preguntes.

La informació requerida als Estatuts estarà a disposició dels Srs. Socis i Sòcies a la Secretaria del Club durant els 10 dies naturals anteriors a la seva celebració.

Sant Esteve Sesrovires, a 26 de març de 2019

Signat: el President de la Junta Directiva

D. Santiago Rosell Martínez