ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord de la Junta Directiva del Club de Golf Barcelona, en reunió celebrada el dia 2 de març de 2023, es convoca als Srs. Socis i Sòcies a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que se celebrarà a la seu del Club de Golf, situada a l’Avinguda Golf Masia Bach, número 1, del terme municipal de sant Esteve Sesrovires, el proper dia 1 d’abril de 2023 a les 16.00h en primera convocatòria i a les 16.30h de l’esmentat dia en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

  1. Nomenament d’interventors per l’aprovació de l’acta.
  2. Informe de les activitats de l’exercici 2017-2023.
  3. Aprovació de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2022
  4. Exercici 2023 tancat a febrer.
  5. Pressupost per l’exercici 2023.
  6. Nomenament d’Auditors.
  7. Convocatòria d’eleccions a Junta Directiva.
  8. Proposicions que formulin per escrit els socis/sòcies amb dret a vot, subscrites amb la signatura d’un cinc per cent, al menys, d’aquells, i que es presentin en el primer terç del període comprès entre la publicació de la convocatòria i la data prevista per la reunió, a fi que es pugui informar a tots els socis de l’ampliació de l’ordre del dia.
  9. Precs i Preguntes.

La informació requerida als Estatuts estarà a disposició dels Srs. Socis i Sòcies a la Secretaria del Club durant els 10 dies naturals anteriors a la seva celebració.

Sant Esteve Sesrovires, a 2 de març de 2023.

Signat: el President de la Junta Directiva

Sr. Santiago Rosell Martínez