ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord de la Junta Directiva del Club de Golf Barcelona, en reunió celebrada el dia 11 de novembre de 2020, es convoca als Srs. Socis i Sòcies a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que se celebrarà per videoconferència, a través de l’enllaç que s’enviarà als Srs. Socis i Sòcies amb antelació, el proper dia 15 de gener de 2021 a les 16.30h en primera convocatòria i a les 17.00h de l’esmentat dia en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

  1. Nomenament d’interventors per l’aprovació de l’acta.
  2. Ratificació del nomenament de nous membres de Junta Directiva.
  3. Informe de les activitats de l’exercici.
  4. Aprovació de comptes i liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
  5. Exercici 2020 tancat a final de novembre.
  6. Pressupost per l’exercici 2021.
  7. Modificació de l’Art. 30 dels Estatuts, s’incorpora el càrrec de President del Comitè de Competició que tindrà algunes de les funcions actuals del Capità de Camp.
  8. Nomenament d’Auditors.
  9. Proposicions que formulin per escrit els socis/sòcies amb dret a vot, subscrites amb la signatura d’un cinc per cent, al menys, d’aquells, i que es presentin en el primer terç del període comprès entre la publicació de la convocatòria i la data prevista per la reunió, a fi que es pugui informar a tots els socis de l’ampliació de l’ordre del dia.
  10. Precs i Preguntes.

La informació requerida als Estatuts estarà a disposició dels Srs. Socis i Sòcies a la Secretaria del Club durant els 10 dies naturals anteriors a la seva celebració.

Sant Esteve Sesrovires, a 28 de desembre de 2020

Signat: el President de la Junta Directiva

D. Santiago Rosell Martínez