Explicació Regles locals

Explicació Regles locals

Amb motiu de facilitar la comprensió de les regles locals publicades, el comitè de competició ha estimat oportú explicar el significat de les mateixes d’una manera més àmplia.

Explicació regles locals golf barcelona